DEMO indítása Regisztráció

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános adatok, elérhetőség

 • Név (Szolgáltató): Prométheusz Admin Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 9. 1/2.
 • Cégjegyzékszám: 03 09 123916
 • Adószám: 23775981-2-03
 • Pénzforgalmi jelzőszám: 11705008-21108495-00000000
 • Honlap: www.szamlazzvelunk.hu, www.smartbill.hu
 • E-mail: vevoszolgalat@szamlazzvelunk.hu

2. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

 1. 2.1.
  Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomag igénybevételére biztosít lehetőséget.
 2. 2.2.
  Az érintett Honlap célja számlázási szolgáltatás nyújtása, melynek keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatottan vagy elektronikus alapon.
 3. 2.3.
  Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető számlázóprogram (a továbbiakban: Számlázóprogram) funkcióinak igénybevételére, a számlák, és a Felhasználó által megadott adatok elektronikus tárolására, azok előhívására, elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány beszerzésére vonatkozó tanácsadás, segítségnyújtás igénybevételére biztosít lehetőséget Felhasználó számára. A Számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.
 4. 2.4.
  Szolgáltató vállalja, hogy a kibocsátott elektronikus számlához (a továbbiakban: e-számla) csatolja az állami adóhatóság által közzétett közleményben megadott formátumú e-számla adatokat.
 5. 2.5.
  Szolgáltató a Számlázóprogram azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.
 6. 2.6.
  Szolgáltató a számlázási szolgáltatást határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt jelezni.
 7. 2.7.
  A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.
 8. 2.8.
  Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, továbbá az egyes e-számlák kiállításának díját az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a Honlapon tünteti fel.
 9. 2.9.
  Szolgáltató vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás keretében a Számlázóprogram igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a Számlázóprogram által kerültek elkészítésre.
 10. 2.10.
  Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.
 11. 2.11.
  A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
 12. 2.12.
  Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8/B § (2) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.
 13. 2.13.
  A Szolgáltató SmartBill számlázó szolgáltatás nyújtása a Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 28. cikk szerinti Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Felhasználó nevében végzi el.

  A Felhasználó a honlapon történő regisztrációt, a szolgáltatáscsomag igénybevételét megelőzően az ÁSZF-et elfogadja. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben a GDPR 28. cikk (2) bekezdésébe foglalt általános felhatalmazását adja, hogy a Szolgáltató az egyes csomagokhoz további adatfeldolgozót vegyen igénybe (pl. tárhely-szolgáltató), és maga a szolgáltatás igénybevétele a GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti utasításnak minősül. A számlázási szolgáltatás tartalmát, a bizonylat megőrzési kötelezettséget, a kötelező adatátadást a számviteli törvény határozza meg, a számla adótartalmát az Art. és az áfatörvény írja elő.

3. A szolgáltatás tartalma, leírása

 1. 3.1.
  Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Felhasználó a Számlázóprogram által létrehozott illetve a Szolgáltató által e-mail útján megküldött dokumentumot kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki.
 2. 3.2.
  A Felhasználó a Számlázóprogram segítségével e-számlát állíthat ki. E szolgáltatás igénybevételének a 2. pontban meghatározottakon felül feltétele a Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátása, mely a Felhasználóhoz mint aláíróhoz köthető. A Számlázóprogram által létrehozott dokumentum legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátását követően a Szolgáltató vállalja, hogy az így aláírt dokumentum(ok) – hatályos jogszabályoknak megfelelő – időpecséttel történő ellátásáról gondoskodik.
 3. 3.2.
  Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a számlázási szolgáltatás során használt elektronikus aláírást, továbbá azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. 3.3.
  A Szolgáltató a Felhasználó meghatalmazott számlakibocsátójaként e-számlákat állít ki a Felhasználó által a Számlázóprogramban megadott adatok szerinti adósok felé. Ennek keretében Szolgáltató vállalja, hogy saját tanúsítványát, elektronikus aláírását használja az e-számla jogszabályoknak történő megfeleltetése érdekében, Az ennek elmaradásából fakadó károkért kizárólag Felhasználó felel. Szolgáltató a kitöltött és Felhasználó által aláírt megbízási szerződést – amennyiben azt elfogadja – aláírásával ellátja, és a Felhasználót megillető példányt postai úton megküldi Felhasználó részére.

4. Felelősség

 1. 4.1.
  A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 2. 4.2.
  Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.
 3. 4.3.
  Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
 4. 4.4.
  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.
 5. 4.5.
  Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 2. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.
 6. 4.6.
  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 7. 4.7.
  A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 8. 4.8.
  Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.
 9. 4.9.
  Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
 10. 4.10.
  Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. A számlázási szolgáltatás megrendelése, regisztráció

 1. 5.1.
  Felhasználó a Szamlazzvelunk.hu honlapon való regisztrálását a „Megrendelem” menüpontra történő kattintással kezdheti meg.
 2. 5.2.
  Ezt követően kiválaszthatja a megfelelő szolgáltatás-csomagot és a megjelenő felületeken megadhatja a felhasználói és cégadatokat.
 3. 5.3.
  A regisztrációs felületen látható adatlapokat Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.
 4. 5.4.
  A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása.
 5. 5.6.
  A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztráció részleteiről.
 6. 5.7.
  A Honlapra történő bejelentkezést követően Felhasználó a felület „Beállítások” menüpont alatt található „Cégadatok”, illetve a felső menüsáv jobb oldalán megjelenő név alatt lenyíló menü „Felhasználói beállítások” menüpontra való kattintást követően jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani.
 7. 5.8.
  Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználó terhére esnek.
 8. 5.9.
  Felhasználó a határozott időtartam lejártát követően jogosult a regisztrációját törölni az vevoszolgalat@szamlazzvelunk.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 9. 5.10.
  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
 10. 5.11.
  Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

6. Szerzői jogok

 1. 6.1.
  A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 2. 6.2.
  Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
 3. 6.3.
  A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

7. Egyéb rendelkezések

 1. 7.1.
  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
 2. 7.2.
  Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével hozzájárul az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához

8. Visszaigazolás, a szerződés létrejötte

 1. 8.1.
  A regisztrációtól számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.
 2. 8.2.
  Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének napjától kezdődően nyújtja. Amennyiben a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató bankszámláján a számla fizetési határidejéig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt szolgáltatások nyújtásának megtagadására mindaddig, míg az összeg bankszámláján történő jóváírására sor nem kerül.

9. Fizetés

 1. 9.1.
  Banki átutalás. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját köteles megfizetni a Szolgáltató 16200209-17064622-00000000 bankszámlájára.
 2. 9.2.
  Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

10. A szerződés megszűnése

 1. 10.1.
  Amennyiben a Felhasználó az 5. pont szerinti regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 2.10. pontban foglalt joghatások érvényesülnek.
 2. 10.2.
  Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 4.4. vagy az 5.10. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. 11.1.
  Panaszügyintézés helye
  Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 2. 11.2.
  Panaszügyintézés módja
  Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 napon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
 3. 11.3.
  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
  Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
  1. 11.3.1.
   Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  2. 11.3.2.
   Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
  3. 11.3.3.
   Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Készítés dátuma: 2018. 12.21.
Utolsó módosítás: 2019. 01.26.
Hatálybalépés: 2019. 01.26.